Polityka Prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Stron internetowej jest

CELINA PAWLIK prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PAWLIK CELINA

ASGSHOP (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Joachima

Achtelika 2, 41­700 Ruda Śląska) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw

gospodarki, NIP 6412116407, REGON 240116509, adres poczty elektronicznej: biuro@rotart.pl ­

zwana dalej „Administratorem”.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu

usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane

dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z

prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu

przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do

celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację

osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się

dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z

ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem:

http://www.asgshop.pl/sklep/regulamin.php

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego

między Usługodawcą i Usługobiorcą polegającego na świadczeniu usług poprzez stronę

internetową lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do

Klienta.

2.1.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.2. Odbiorcy danych osobowych:

2.2.1. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką

kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest

to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na

zlecenie Administratora.

2.3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i

nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu,

numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).

2.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3. jest niezbędne do świadczenia przez

Usługodawcę Usług za pośrednictwem strony internetowej.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych,

wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę www.rotart.pl

(np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona). Szczegółowe

informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie

akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z

plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np.

częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików

Cookies na Twoim komputerze ­ w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na

niektóre funkcjonalności strony interetowej.

3.3. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia

zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą stronę ­ zgodnie z przepisami taka zgoda może

być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

3.4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich

samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w

dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany

link):

• w przeglądarce Chrome

• w przeglądarce Firefox

• w przęglądarce Internet Explorer

• w przeglądarce Opera

• w przeglądarce Safari

3.5. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi ­ adres IP,

domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną interetową. Dane te mają

charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające

stronę. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek

niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy na

wykonanie usługi skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji

umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej

zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych

produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest zgoda

Usługobiorcy/Klienta.

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH

POPRAWIANIA

5.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą,

zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia,

uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich

przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały

zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów

lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia

pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej

szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach

Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres:

biuro@rotart.pl albo pisemnie na adres Administratora.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po

przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka

prywatności dotyczy tylko strony www.rotart.pl.

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych

danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w

szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem

przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz

zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i

modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

top